Eleverne trives på Netværksskolen

Trivsel er af stor betydning for den enkelte elev og for de sociale fællesskaber. Derfor glæder vi os over, at den seneste elevtrivselsmåling viser, at vores elever trives på skolen. Den sociale trivsel ligger på 4,1 på en skala fra 1-5, hvor 5 er den bedst mulige trivsel. Det er det samme som kommunegennemsnittet.

Den faglige trivsel ligger en smule under kommunegennemsnittet. Til gengæld synes vores elever, at de får lidt mere støtte og inspiration i undervisningen, end resten af kommunes elever. Vores elever vurderer støtte og inspiration i undervisningen til 3,4 mod kommunegennemsnittet på 3,2. Og så glæder vi os rigtig meget over vurderingen af ro og orden. Her vurderer vores elever ro og orden til 4,0 mod kommunegennemsnittet på 3,8.

Elevernes personlige kompetencer

Faglige og personlige kompetencer er solide fundamenter for læring og udvikling. Elevtrivselsmålingen viser bl.a., hvordan vores elever opfatter deres evne til at løse problemstillinger. Det giver os en indikation af den enkeltes vedholdenhed og robusthed. Derfor glæder vi os over, at hele 75% af vores elever vurderer, at de tit eller meget tit kan finde en løsning på problemer, bare de prøver hårdt nok. Det er en stigning på 2,6% i forhold til sidste måling og hele 3,8% over kommunegennemsnittet.

Elevernes sundhed

Sundhed er afgørende for et godt ungdomsliv. Derfor vægter vi motion og bevægelse højt. Og ifølge elevtrivselsundersøgelsen vurderer de unge på vores skole, at de får meget motion og bevægelse. 32,1% af eleverne siger, at de i skoletiden i fire timer eller derover dyrker så meget sport/motion, at de sveder eller bliver forpustede. Til sammenligning mener kun 22,9% af kommunens øvrige elever, at de når op på samme niveau.

Fællesskaber og sociale relationer i skolen

Alle unge har brug for at indgå i sociale fællesskaber og relationer. Derfor er vi tilfredse med, at kun 3,6% af vores elever tit eller meget tit føler sig ensomme. Det tilsvarende tal for kommunens øvrige elever er 5,2%.

Forældretilfredshed

Netværksskolens forældre er mere tilfredse end kommunens øvrige forældre på alle fire målepunkter i forældretilfredshedsundersøgelsen. Andelen af forældre, der er tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats for at styrke den unges personlige kompetencer ligger på hele 90%. Til sammenligning ligger kommunegennemsnittet på 68,7%.

Vores forældres tilfredshed med skolens indsats for at styrke den unges evner til at skabe relationer og kommunikere ligger på 85% - det tilsvarende tal for kommunegennemsnittet er 75,4%.

Forældrenes tilfredshed med Netværksskolens indsats for at styrke deres barns trivsel på skolen ligger på hele 90%. Det er meget flot. Til sammenligning ligger kommunegennemsnittet på 73,1%.

Vi kan også kun glæde os over, at 90% af vores forældre er tilfredse eller meget tilfredse med vores indsats for at skabe meningsfulde og gode relationer mellem den unge og andre unge. Det tilsvarende tal for kommunegennemsnittet ligger på 69,1%.

Skole-hjem-samarbejdet

Hele 85% af Netværksskolens forældre er tilfredse med skole-hjem-samarbejdet. Det tilsvarende tal for kommunegennemsnittet er 72,8%.

Samme høje tal – 85% - af vores forældre er tilfredse med den løbende dialog med kontaktlærerne om den unges trivsel, læring og udvikling. Det tilsvarende tal for kommunegennemsnittet er kun 63,2%.

85% af skolens forældre oplever i høj grad eller i meget høj grad, at vi inddrager vores viden om den unge i arbejdet med den unge. Det er der kun 58% af kommunens øvrige forældre, der oplever.

Endelig oplever 77% af vores forældre i høj grad eller i meget høj grad en god dialog med skolen om, hvordan forældrene kan styrke den unges trivsel, læring og udvikling. Det tilsvarende tal for kommunens øvrige forældre ligger kun på 64,6%.

Vores sundhedsrapport 2019

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf).